Missie en visie

Missie

Ankerwijs zorgt voor onderwijs en vorming voor kleuters en voor lagere school kinderen, gebaseerd op de principes van de Katholieke Dialoogschool. Ankerwijs doet dat vandaag voor basisonderwijs en voor buitengewoon basisonderwijs, type 3, type 9 en basisaanbod.

Visie

We bieden onderwijs en vorming met respect en aandacht voor de mogelijkheden van de kleuter of de leerling en we streven maximaal naar inclusie binnen onze draagkracht.

We leren de kinderen kennis en vaardigheden, vanuit een christelijke inspiratie en volgens de leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Ons aanbod reikt verder dan de klassieke schooluren, met het organiseren van een eigen buitenschoolse opvang “De Woonboot” in elke school. We streven ernaar dat elk kind zich in een veilige omgeving kan ontplooien en zijn talenten kan waarmaken.

Zorg is de hoeksteen van onze werking, zowel ten aanzien van kleuters en leerlingen (optimale onderwijskansen) als ten aanzien van ons personeel (aanvangs- en loopbaanbegeleiding). Net zoals ‘ontwikkeling’ en levenslang leren een uitgangspunt zijn zowel naar leerlingen als naar personeel.

We stimuleren didactische vernieuwing en deskundigheid. We bieden zelf continue vorming aan in de Ankerwijsacademie.

We kiezen bewust voor een kleine scholengroep, die elke school haar specifieke eigenheid laat:

Samen groot genoeg om kleinschalig te kunnen blijven

We bouwen een sterke centrale omkadering om het mogelijk te maken de nodige expertise op te bouwen om de scholen en de Woonboot optimaal te ondersteunen, zodat zij zich ten volle kunnen toeleggen op hun pedagogisch project.

Daarnaast geloven we in een sterke samenwerking tussen de scholen. De directieraad (alle schooldirecties en algemeen directeur) vormt zo een cruciale spil in de organisatie.

Het bestuur geeft ruime bevoegdheden aan de algemeen directeur, de directies en de stafmedewerkers. Zij worden in thematische adviesgroepen betrokken bij het beleid.

We staan achter de principes van de “Brede School”, en moedigen iedereen aan om actief mee te werken in, zowel net-gebonden als net overschrijdende, netwerken.